EM Service AB:s är ett företag vars verksamhet riktar sig till användare av entreprenadmaskiner där företaget erbjuder motorrenoveringar, service, fältarbeten och verkstadsjobb.

EM Service AB:s strävan är att verka för ett hållbart samhälle där företaget ska leva upp till de ställda krav som myndigheter, leverantörer och kunder ställer. EM Service AB åtar sig att ständigt förbättra sig i sitt miljöarbete och förebygga förorening med hjälp av förebyggande rutiner genom:

  • Införande av ISO 14001–2015
  • Utbildning av personal i miljöfrågor
  • Minska miljöpåverkan genom att välja alternativ som är miljömärkta eller håller hög miljöprestanda
  • Minska deponerat avfall genom en bättre sortering av restavfall

Miljöaspekter i verksamheten som anses betydande är:

  • Energiförbrukning
  • Transporter till och från kunder
  • Farligt avfall

EM Service AB åtar sig att följa de lagar som är tillämpliga på verksamheten som berör organisationens miljöaspekter där minimum är lagkravet som ställs på verksamheten som sådan.

EM Service AB:s miljöpolicy utgör grunden för övergripande och detaljerade miljömål

Miljöpolicy för EM Service AB är dokumenterad i Miljöhandboken, införd och underhållen enligt fastslagen rutin

Miljöpolicy är kommunicerad till berörd personal i verksamheten och finns tillgänglig som ett dokument på EM Service AB:s hemsida www.emservice.se

 

Håkan Andersson

VD

SveCert_SwAc_ISO_9001_ISO_14001_Swe
Svensk
Svensk