Personal
Alla nya medarbetare, vikarier och praktikanter skall känna sig välkomna och uppskattade på EM Service AB och känna trygghet i vårt team.
Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter.

Arbetstidspolicy
Eftersom EM Service AB medarbetare är företagets viktigaste resurs är balansen i livet viktig. Normal arbetstid är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet bör alla eftersträva att förlägga arbetstiden mellan 0700-1600, så att maximal team- och kundnytta erhålls.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön på EM Service AB skall präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet anger lägsta godtagbara standard, men vår strävan är att arbetsmiljön ska ha högsta standard. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker EM Service ABs varumärke
Vi månar om en god och trivsam arbetsplats. Alla skall känna trivsel, omtanke och glädje på jobbet. Trivsel uppstår när alla hjälps åt att hålla ordning och reda både på sin egen arbetsplats och i gemensamma utrymmen, ute och inne. Trivs vi kommer även våra besökare att trivas och känna sig välkomna. Ett första intryck kan vi bara skapa en gång.
Rehabilitering

Vi ska verka för att förebygga istället för att rehabilitera. Om och när en medarbetare pga sjukdom eller skada fått nedsatt arbetsförmåga skall vi sträva efter att han/hon ska kunna vara kvar i arbetslivet. Målet med rehabiliteringen är att återge medarbetaren bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan avse förändringar av arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art.

Alkohol- & missbruk
Arbetet med medarbetare som har problem med alkohol- & missbruksproblem skall alltid behandlas med största respekt och sekretess. Ledning och samtliga medarbetare på EM Service AB ställer upp helhjärtat och hjälper till där de har möjlighet.

Jämställdhet
EM Service AB organisation skall präglas av jämställdhet, vilket innebär att båda könen har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Vi verkar för;

  • Jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika nivåer och i skilda befattningar
  • Likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män och en lönestruktur utan könsrelaterade skillnader
  • Goda möjligheter för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete och kompetensutveckling med familjeliv
  • Kunskap hos anställda om jämställdhet
  • Att integrera jämställdhetsarbetet i kvalitetsprocessen med ständiga förbättringar
  • Att utvärdering och uppföljning av jämställdhetsarbetet utförs årligen

Arbetsprocessen
Arbetsprocessen på företaget skall stödja EM Service AB affärsidé och präglas av helhetssynen som omfattar hela företaget. Flexibla och smidiga lösningar skall vara en självklarhet och bidrar därmed till ett effektivt arbetssätt.
För att nå EM Service AB visioner och övergripande mål arbetar hela arbetsteamet aktivt med omvärldsbevakning och nätverksbyggande. Trygghet och tillit skapas genom tvåvägskommunikation. Med en öppen företagskultur med högt i tak och genom ett aktivt personligt engagemang skapar vi ett arbetsklimat som ser möjligheter istället för problem.
Den interna informationen ska präglas av våra värderingar dvs öppenhet, omtanke och respekt och den ska vara dubbelriktad. Övergripande information förmedlas genom veckomöte och månadsmöte.

 

Håkan Andersson

VD